Kongenshus Efterskole             Nærvær og samvær gi'r selvværd.

Praktiske oplysninger

 

For at opholdet på Kongenshus Efterskole kan blive godt, er det vigtigt med en god kontakt mellem skole og hjem. Herunder finder du information om forhold på skolen og andre praktiske oplysninger, som det kan være nyttige at kende.

Forsikringer
Skolen er forsikret mod ansvarspådragende forhold forvoldt af skolen og dennes medarbejdere. Falder en elev eksempelvis pga. sne og is på gangarealerne, idet skolen ikke har overholdt sin snerydningspligt, er skolen erstatningsansvarlig for eventuelle erstatningskrav fra eleven.

Når vi rejser ud i Europa, har skolen tegnet en grupperejseforsikring, der dækker hjemtransport i forbindelse med sygdom men ikke rejsegods. Skolen har derimod ikke risikoen for elevernes medbragte tøj, bøger, computer m.m., hvis dette skulle blive ødelagt eksempelvis ved brand, hærværk, eller hvis det bliver stjålet.

Eleverne bærer desuden risikoen for ødelæggelse af skolens bygninger, bøger, computere, løsøre og ikke mindst værelsesnøgler. Ovennævnte situationer er normalt dækket på en almindelig familieforsikring eller indboforsikring, dog skal man være opmærksom på, at der som udgangspunkt ikke er forsikringsdækning for skader forvoldt af eleven på selve værelset, hvis der er tale om en kostskole, kun erstatning for skader forvoldt på fællesarealer og lignende.

Skolen vil ved skoleårets begyndelse gennemgå værelset sammen med beboerne for at få noteret evt. skader, der måtte være ved overtagelsen. Eleverne gøres ansvarlige for skader, som ikke er noteret ved denne gennemgang.

Endelig bærer eleven selv risikoen for ulykkestilfælde, som skolen ikke er ansvarlige overfor, eksempelvis hvis en elev får en bold i ansigtet og knækker en tand eller lignende. En sådan skade vil normalt være omfattet en privat ulykkesforsikring.

Skolen anbefaler på baggrund af ovennævnte, at elevens forældre dels har en familieforsikring og dels en privat heltidsulykkesforsikring.

Elevbank
Skolen har en elevbank, hvor eleverne kan indsætte deres penge og hæve dem igen. Banken har åbent for udbetaling tre gange om ugen umiddelbart efter middagsmaden samt i forbindelse med ture ud af huset. Der kan på ethvert tidspunkt indsættes penge. Forældrene kan også overføre penge til deres barns konto i elevbanken via netbank eller sende penge til indsættelse, ligesom forældre kan bede skolen om at hjælpe med at administrere pengene for de unge.

Husk tydelig angivelse af, hvem pengene er til!

ELEVBANK reg.nr. 5959 kontonr. 1043415 Andelskassen

Vi opfordrer kraftigt til at bruge elevbanken, så ingen ligger inde med kontanter, der kan friste andre.

Falck
Skolen har et Falck-abonnement, der dækker kørsel til skadestue, men ikke til ambulant behandling. Hvis eleverne skal transporteres til sådanne behandlinger, skal det ske over hjemmets abonnement. Skolen kan i mindre omfang køre eleven til behandlinger i nabobyerne på hverdage men kun efter forudgående aftale og mod betaling pr. gang.

Cykel
Eleverne skal medbringe en lovlig cykel med tilhørende lygter, da vi i løbet af skoleåret skal bruge den som transportmiddel. Brug af cykelhjelm er obligatorisk. Elevernes cykler anvises en plads i skolens cykelskur, som er aflåst om natten. Cyklen skal altid være lovlig og køreklar. Ved cykelture bæres desuden trafikvest.

Sygdom
Hvis en elev føler sig dårlig om morgenen, melder man sig på kontoret efter morgenmaden. Kontoret laver alle aftaler, om eleven kan/skal lægge sig syg. Normalt ligger man syg hele dagen. Hvis en elev bliver syg om natten, kontaktes nattevagten, som kontaktes ved, at man ringer på døren ved vagtværelset.

Ved kroniske sygdomme er det vigtigt, at der er en god kontakt mellem skole og hjem. Vi kan håndtere mange forskellige “dårligdomme”, blot vi ved, hvordan vi skal tage hensyn, og evt. hvilken medicin vi skal sikre os, at eleven får taget.

Læge
Skolen har et fint samarbejde med lægehuset i Karup, hvor der både er kvindelige og mandlige læger. Hvis en elev får brug for at komme til lægen, skal han/hun kontakte kontoret, som aftaler tid med lægehuset.

Medicin
Skolen kan opbevare almindelige smertestillende tabletter, som eleverne kan få udleveret efter anmodning. Vi har den holdning, at smertestillende medicin ikke skal overdrives. Derfor vil vi ofte prøve at få dem til at drikke vand eller gå en tur, før vi udleverer hovedpinepiller.

Eleverne må ikke have smertestillende medicin på værelset, da det er almindeligt kendt, at selv et mindre overforbrug kan medføre livstruende forgiftninger. I skal selv indkøbe elevens smertestillende medicin og aflevere det på kontoret, da skolen ikke har mulighed for at købe medicinen.

Receptpligtig og anden medicin, som f.eks. tabletter mod allergi, skal eleverne også selv sørge for. Nogle elever medbringer receptpligtig medicin, og skolen opbevarer denne medicin på kontoret, da vi gerne vil sikre, at den udelukkende bruges af den person, den er ordineret til. Medicinen opbevares i et aflåst skab, og vi fører statistik over al udlevering af medicin.

Får en elev ved et lægebesøg ordineret medicin, afhentes medicinen på Karup Apotek eller bestilles til Stoholm Apotek, der bringer ud til skolen. Medicin bestilt fra egen læge kan også bestilles udleveret via Stoholm Apotek til Kongenshus Efterskole. Regningen fra apoteket videresendes til hjemmet eller trækkes over elevbanken efter aftale med hjemmet.

Nøgler
Eleverne får udleveret en systemnøgle, som passer til værelsets dør og til elevens eget skab. Mister en elev sin nøgle, eller beskadiges nøglen, skal den erstattes og en ny bestilles hos pedellen. Vi opkræver ved skolestart et depositum på 1000 kr. pr. elev til dækning af mistede eller ødelagte nøgler og andre småskader.  Afleveres nøglen uskadt ved skoleårets afslutning, og er der ikke andre skader, som eleven er (med)ansvarlig til, vil de 500 kr. blive udbetalt til forældrene igen.

Mærkning af ejendele
Desværre oplever vi fra tid til anden, at elever mister ting på skolen. Det gælder både tøj, penge og andet. Vi anbefaler derfor, at elevernes ting og tøj er tydeligt mærket med navn. Man kan købe en speciel tusch (Penol 777 m.fl.), som holder i vask.

Når vi oplever tyverier er det svært at finde frem til det forsvundne, specielt hvis det ikke er mærket eller er kontanter. Tyveri er en alvorlig anklage mod en kammerat og skaber let en dårlig stemning. Penge og hævekort opbevares aflåst. Vi anbefaler, at man bruger elevbanken og kun har småbeløb liggende på værelset og i øvrigt husker at låse sin dør.

Flytning
Eleverne skal ikke melde flytning til Viborg Kommune, med mindre man kommer fra Grønland, Island eller Færøerne.

Forældresamarbejde
En vigtig forudsætning for et godt efterskoleophold er kontakten mellem hjem og skole. For at skabe tryghed er hver elev tilknyttet en såkaldt familielærer, der er bindeled til hjemmet. Eleverne inddeles også i familiegrupper, som holder møde hver uge.
I familiegruppen drøftes diverse hverdagssituationer. Der kan også planlægges forskellige arrangementer, som familiegruppen er ansvarlig for.
Derudover kan familielæreren give eleven fri til at tage hjem til familiesammenkomster, læge- og tandlægebesøg, hvis det er af kortere varighed (maks. 1-2 dage.) Er der ønske om at holde fri af længere varighed, skal det aftales med forstanderen.

Vi forventer, at man placerer frisør-, læge- og tandlægebesøg i ferier eller forlængede weekender, så vidt det kan lade sig gøre, da det er bedst for alle med så få forstyrrelser i hverdagen som muligt.